Cotonbrie Only Laika

AKA: Laika

ROI: LO1850181

SIR: XY LO1345842

DAM: xx LO1098685

Ryan

AKA: Ryan

ROI: LO17144792

SIR: XY LO14136569

DAM: xx LO1440327

Helios della Proveda

AKA: Ares

ROI: LO18111421

SIR: XY LO1690217

DAM: xx LO1382481

Kiara della Proveda

AKA: Lana

ROI: LO18177390

SIR: XY LO16107415

DAM: xx LO14169448

Pandora White della Proveda

AKA: Pandora

ROI: LO19124464

SIR: XY LO16107415

DAM: xx LO14169448